Site Kullanım Koşulları

Sigortamolsun.com Gizlilik ve Web Kullanım ŞartlarıBu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den sigorta poliçesi yaptığınız takdirde, en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Söz konusu poliçe satın alımını gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyerek, satın alım gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu sigortamolsun.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.


1- GİRİŞ 

1.1. SİTE'nin sahibi Etiler mh. Kızılırmak Cd. no 31 d:1 muratpaşa - Antalya adresinde ikamet eden sigortamolsun Arc. Hiz. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "sigortamolsun.com" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan tüm karşılaştırma hizmetleri sigortamolsun Aracılık Hizmetleri Ltd. Ştdi tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı sigortamolsun.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. sigortamolsun.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, sigortamolsun.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANCILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4. Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan her türlü sigorta poliçesi satışı işlemleri Sigortamolsun Sigorta ve yasal iş paylaşımı yaptığı acenteler tarafından gerçekleştirilir.

1.5. SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.


2- TANIMLAR

2.1. SİTE: sigortamolsun.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.


3- GENEL HÜKÜMLER 

3.1. sigortamolsun.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, sigortamolsun.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. sigortamolsun.com ‘un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, sigortamolsun.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, sigortamolsun.com ‘a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin sigortamolsun.com ‘a ve sigortamolsun.com’un partneri sigorta sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda sigortamolsun.com’a muvafakat verdiğini, sigortamolsun.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla sigortamolsun.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı sigortamolsun.com’un , işbirliği içinde bulunduğu kurumların, sigortamolsun.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, sigortamolsun.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. sigortamolsun.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. sigortamolsun.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI sigortamolsun.com ‘un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette KULLANICILARLA hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının sigortamolsun.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4. KULLANICILAR, sigortamolsun.com ‘a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. sigortamolsun.com, KULLANICILAR tarafından sigortamolsun.com ‘a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, sigortamolsun.com ‘un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6. sigortamolsun.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. sigortamolsun.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. sigortamolsun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde sigortamolsun.com tarafından yapılabilir. sigortamolsun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7. SİTE üzerinden, sigortamolsun.com ‘un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara sigortamolsun.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında sigortamolsun.com ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8. sigortamolsun.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (sigortamolsun.com ‘un bağlı şirketleri veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. sigortamolsun.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. SİTE’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği T.C. kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde SİTE’de saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre sigortamolsun.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. sigortamolsun.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.


4- ÖZEL KOŞULLAR 

SİGORTALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR 

4.1 sigortamolsun.com trafik sigortası, kasko sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası ve diğer sigorta türlerinde sözleşmelerinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve verilecek sigorta prim ödemeleri teklifinin iletilmesine aracılık etmektedir. Kullanıcı ilgili seçeneği işaretli olarak formu gönderirse, isteği doğrultusunda, iletişim ve sigortayla ilgili bilgileri, farklı sigorta şirketlerine sadece kullanıcının sigorta isteklerinin karşılanması ve ihtiyaçları doğrultusunda teklif hazırlanması amacıyla paylaşılabilir. Sigortalama hizmetlerini sadece belli şartlara haiz, Sigorta Mevzuatına uygun kurulmuş ve ruhsatlandırılmış sigorta şirketleri verebilmektedir.

4.2. Hizmetten Yararlanabilecekler Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler sigortamolsun.com ‘un sunduğu sigorta karşılaştırma ve teklif talep etme hizmetlerinden yararlanabilir. Sigorta hizmetlerinin satın alınması sırasında,18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için adınızı, unvanınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme doğru ve eksiksiz girmeniz gerekmektedir.

4.3. sigortamolsun.com ‘un Sorumlulukları: sigortamolsun.com ‘un sorumluluğu, SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında sigortamolsun.com ‘un hiçbir sorumluluğu yoktur. sigortamolsun.com’dan hizmet alınmış olması sigortamolsun.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı sigortamolsun.com ‘un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigorta şirketi tarafından verilen tekliflerdeki prim miktarları, sigorta satın alacak kişilerin / kurumların özel durumlarına göre yeniden belirlenebilir. Bazı teminatlar muafiyet kapsamında kalabilir veya ek teminatlar sağlanabilir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, imzalanması ve peşin ödenmesi gereken prim miktarının yatırılması ile başlar. Her sigorta poliçesinin özel ve genel şartları birbirinden farklı olabilir. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak SİTE’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmesi halinde sigortamolsun.com ‘dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. sigortamolsun.com, Sigorta şirketlerinin bu SİTE’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. sigortamolsun.com aracılığıyla sigorta hizmetlerine ilişkin talep yaratılması halinde, sigortamolsun.com, telefon veya e.posta aracılığıyla diğer sigorta ürünleri hakkında bilgi sunabilir. sigortamolsun.com KULLANICI’larının menfaatine uygun olan sigorta paketleri ve teklifleri hazırlayıp doğrudan KULLANICI’yı bilgilendirebilir.

4.4. Acenteliğimiz, yasal yetkiye dayanarak, il sınırları içerisinde levhaya kayıtlı bazı acentelerle, müşteri menfaatleri korumak ve KVKK kuralları çerçevesinde iş paylaşımı yapabilir.  Aynı zamanda anlaşmalı sigorta şirketlerinin bazıları da, iş paylaşımı yaptığı acentelerin anlaşmalı sigorta şirketleridir.

4.5. Sigorta teklifi isteyen her aracın mutlaka kazasız olması gerekmektedir. Kazalı araç için istenen teklif ve onaylarda tüm sorumluluk ruhsat sahibine aittir.

4.6 Tanzim edilen araç sigortası (Trafik, kasko vs.) ürünlerinde, bize verilen veya sitemizdeki teklif formuna yazılan T.C kimlik no, plaka ve ruhsat numarası ile işlem yapılır. Yanlış girilen T.C , plaka ve ruhsat numarasından doğan sonuçlardan sigortamolsun.com kesinlikle sorumlu değildir. Sigorta bilgilerinin doğru girilmesi tamamen müşteri  sorumluluğundadır. 


5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

5.1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden " sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) sigortamolsun.com ‘a ait ve/veya sigortamolsun.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, sigortamolsun.com hizmetlerini, sigortamolsun.com bilgilerini ve sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına sigortamolsun.com ‘un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde sigortamolsun.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde sigortamolsun.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, sigortamolsun.com; sigortamolsun.com hizmetlerine, sigortamolsun.com bilgilerine, sigortamolsun.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, sigortamolsun.com ticari markalarına, sigortamolsun.com ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. sigortamolsun.com ‘un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu kullanım koşulları’nda izin verilen haller dışında sigortamolsun.com ‘un telif haklarına tabi çalışmaları’nın herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.


6- MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, sigortamolsun.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, sigortamolsun.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için sigortamolsun.com ‘un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sigortamolsun.com ‘un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, sigortamolsun.com ‘un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE' ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir


7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8- YÜRÜRLÜK ve KABUL 

İşbu Kullanım Koşulları sigortamolsun.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE' yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. sigortamolsun.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

SİGORTAMOLSUN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.

 


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN

BİLGİLENDİRME ve ONAY METNİ

Türkiye’de kurulu  sigortamolsun sigorta aracılık hizmetleri. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ve özel nitelikli verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, Araç fotoğrafları

Sağlık Verisi

Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, boy-kilo bilgileri

Diğer

Kampanya ve indirimlere özel veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. 

Bu bilgilendirme metnine ilişkin sigorta teklif formunu göndererek, aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe oluşturulması
 • Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması
 • Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi
 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi
 • Satış yapılması
 • Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi
 • Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibi

 
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.


KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa üçüncü kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. 

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi Sosyal Medya Ajansları, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

 

İZİNLİ PAZARLAMA METNİ

SİGORTAMOLSUN SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ., paylaşılan e-posta, SMS, telefon veya diğer iletişim araçlarıyla tarafıma ulaşarak, sigortacılık işlemleri için, kampanya ve pazarlama yaparak satış faaliyetlerini yerine getirebilir, bana SMS atabilir.

Bu izinleri iptal etmek için [email protected] adresine mail atman yeterli !


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sigortamolsun Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı uygunluk belgesi sahibi ve  T210412 - C8M9  levha numarası ile TOBB’a kayıtlıdır. , Vergi Dairesi: Antalya Kurumlar VD 7700992577 ’dır.

İletişim linki: https://sigortamolsun.com/contact
Adres:  Etiler mh. Kızılırmak Cd No: 31 D:1 Muratpaşa / Antalya